Säännöt

Merihaan Veneseura r.y.:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Merihaan Veneseura r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura ja seurasta epävirallista lyhennettä MVS.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää harrastusta meriurheiluun ja merimiestaitoon, edistää purje- ja moottorialusten käyttämistä ja hoitoa sekä kehittää jäsentensä keskuudessa tietoa ja taitoa merenkulussa sekä edistää merellistä ympäristösuojelua.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi:

 1. järjestää veneily- ja liikuntatilaisuuksia, koulutusta sekä muita vastaavia kulttuuritapahtumia
 2. järjestää matka- ja yhteispurjehduksia;
 3. järjestää seuran ja jäsenten veneille tarpeellista satama- ja telakkatoimintaa;
 4. harjoittaa urheilullista valistus- ja kasvatustyötä levittämällä urheiluaiheisia julkaisuja;
 5. järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia;
 6. välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus- ja toimintavälineitä;
 7. hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta;
 8. järjestää arpajaisia ja yleisiä rahankeräyksiä; sekä
 9. edistää muilla vastaavilla tavoilla jäsenistönsä ja paikkakunnan asukkaiden liikuntatoimintaa ja sen edellytyksiä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3 § Seuran lippu

Seuran tunnus on valtioneuvoston vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lainsäädännössä.

4 § Jäsenet

Seuraan voi liittyä aikuisjäseneksi 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt, sekä nuorisojäseneksi alle 18 -vuotias vanhempiensa suostumuksella. Seuran aikuisjäseniä ovat varsinainen jäsen, miehistöjäsen ja vapaajäsen.

Vain aikuisjäsenellä on äänioikeus ja vaalikelpoisuus seuran kokouksissa. Seuran aikuisjäsenistä varsinaisilla jäsenillä ja vapaajäsenillä on oikeus venepaikkaan. Miehistöjäsenillä ei ole venepaikkaoikeutta, mutta muuten samat jäsenoikeudet.

Jäseneksi ottamisesta päättää seuran johtokunta kirjallisen hakemuksen perusteella. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi tai miehistöjäseneksi suostumuksensa mukaisesti täytettyään 18 vuotta. Muista jäsenryhmän vaihdoista päättää johtokunta hakemuksen perusteella.

Vapaajäsenyys astuu voimaan, kun asianomainen on ollut seuran varsinaisena jäsenenä yhtäjaksoisesti 30 vuotta ja on hyväksytty seuran jäseneksi ennen 1.1.1990. Vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Seuralla voi olla myös kunniajäseniä ja kunniapuheenjohtajia. Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa henkilö, joka on osoittanut erityistä ansiota seuran toiminnassa. Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50 -vuotiaana.

Jos seuran kokous katsoo sen tarpeelliseksi, seuralla voi olla myös henkilö- ja yhteisökannatusjäseniä. Kannatusjäsenten ottamisesta päättää seuran johtokunta. Kannatusjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.

Liittymis- ja jäsenmaksu voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmillä.

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Tällä säännöllä ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

5 § Kokoukset

Seuran päätäntävaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, vuosikokouksen tammi-maaliskuussa ja syyskokouksen syys-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Jokainen seuran aikuisjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa, on vaalikelpoinen ja hänellä on seuran kokouksissa yksi ääni.

Vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset toiminnantarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta;
 4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 7. päätetään sääntöjen 6 §:n määräämissä rajoissa seuran kokousten koollekutsumistavasta; sekä
 8. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa

 1. valitaan kokouksen toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjantarkastajat;
 3. määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle;
 4. päätetään johtokunnan ja jaostojen jäsenten palkkioista seuraavalle vuodelle;
 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 4-7 muuta johtokunnan jäsentä ja kaksi toiminnantarkastajaa varamiehineen seuraavalle vuodelle;
 6. päätetään tarvittavista johtokunnan avuksi asetettavista toimikunnista ja valitaan niiden jäsenet;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle;
 8. valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin; sekä
 9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

6 § Kokousten koollekutsuminen

Seuran kokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava johtokunnalle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmenestä (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

7 § Johtokunta

Seuran hallituksena toimii johtokunta. Johtokunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset johtokunnassa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa.

Johtokunnan tehtävänä on

 1. johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokousten päätökset;
 2. valita seuran kirjanpitäjä, jäsenasiain hoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt;
 3. määrätä toimikuntien tehtävät;
 4. hoitaa seuran taloutta;
 5. hoitaa seuran jäsenluetteloa ja venerekisteriä;
 6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 7. kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset;

Johtokunnalla on oikeus julkaista ohjeita aluksen tarkastamisesta, lipun ja vene-merkkien käyttämisestä, järjestyksen ja siisteyden ylläpitämisestä seuran alueella ja muista toiminnoista, joiden tarkoituksena on jäsenten viihtyminen veneilyn parissa.

8 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.

9 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta ja ne on palautettava johtokunnalle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § Jäsenen erottaminen

Milloin seuran jäsen on aikaansaanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai väärinkäyttänyt seuran lippua taikka toiminut vastoin seuran tarkoitusperiä taikka laiminlyönyt jäsenmaksun tai muun maksun suorittamisen kahdentoista (12) kuukauden ajalta johtokunnan asettamasta määräajasta lukien, jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus taikka erottaa hänet määräajaksi tai kokonaan seurasta. Jäsenen huomauttamisesta, varoittamisesta tai määräaikaisesta erottamisesta päättää johtokunta ja kokonaan erottamisesta seuran kokous sen jälkeen, kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

11 § Venerekisteri

Seura pitää jäsentensä aluksista venerekisteriä. Alus merkitään venerekisteriin, kun se on hyväksytty rekisteröinti- ja katsastussääntöjen perusteella. Katsastuksesta annetaan aluksen omistajalle todistus kutakin purjehduskautta varten. Seuran veneluetteloon merkitty alus ei saa samanaikaisesti olla rekisteröitynä muuhun pursiseuraan. Alus, joka ei täytä edellä mainittua ehtoja, poistetaan seuran rekisteristä. Vain seuraan rekisteröidyllä aluksella on oikeus seuran venepaikkaan.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous läsnä olevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

13 § Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä kahdessa (2) perättäisessä, vähintään kahden viikon välein kokoontuvassa kokouksessa läsnä olevien jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.